Nang doan kim cuong Geshe Michael Roach

[Review] Năng đoạn kim cương – Geshe Michael Roach

Năng đoạn kim cương là một cuốn sách đặc biệt nhất mà tôi từng đọc. Bởi vì cuốn sách đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy của tôi, giải đáp cho tôi những câu hỏi lớn trong cuộc sống và giúp tôi định hướng lại bản thân.
Đây thực sự là cuốn sách có thể giúp bạn thay đổi bản thân theo một cách rất thuyết phục